Aydınlatma Metni

İMECEMOBİL TARIM PLATFORMU ELEKTRONİK HİZMETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İMECEMOBİL UYGULAMASI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE

İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

İmeceMobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), tarafınızdan elde edilen kişisel veriler bakımından, Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatına haiz olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca İmeceMobil Uygulaması (‘’İmeceMobil’’, ‘’Uygulama’’) bağlamında Şirket  tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında işbu metni okuyan ve kabul eden veri sahiplerinin (“Veri Sahibi”) aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket, Uygulama’ya giriş yapmanız sırasında ve/veya sonrasında; Uygulama üzerinden beyan ettiğiniz (ad/soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, vergi kimlik numarası, başvuru yapılan il/ilçe/mahalle bilgisi, ticari ve zirai bilgiler, tedarikçi verisi) veya kayıt ya da iletişim formlarını kullanarak paylaştığınız kişisel verilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işleme amaçları;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetleri yerine getirmek,
 • Uygulama üzerinden yararlanmak istediğiniz, talep ettiğiniz ürün ve hizmeti sunmak,
 • Size uygun avantajlı üyelik, kampanya, hizmet ve ürünlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • Uygulama tarafından sunulan diğer ürün ve hizmetlerin beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önermek bunları raporlamak,
 • Sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin destek vermek,
 • Bir sonraki hizmet ve ürün talebinizde profil kaydınızı hazır bulundurmak,
 • İmeceMobil sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına ve anlaşmalı kurumlarına ilişkin içerikler, ürünler, olanaklar ve yenilikler hakkında tarafınızı haberdar etmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimlik ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarla değerlendirilerek analiz yapmak,
 • Uygulamada oluşan hataları gidermek,
 • Talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınızı bilgilendirmek ve talep veya şikâyetlerinizi yönetmek, yerine getirmek,
 • Şirket tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlamak,
 • KVKK’da belirtilen mevzuata uygun olmak şartı ile diğer amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir. Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.imecemobil.com.tr/ adresinde yer alan Şirket Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında İmeceMobil Uygulaması Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Uygulama içerisinde doldurmuş/vermiş olduğunuz formlar ve bilgiler, tarafımıza posta, e-posta ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz bilgiler, bizzat Şirketimiz’de yapacağınız görüşmeler aracılığıyla toplanmaktadır. İşbu bilgilendirmede belirtilen yöntemlerle toplanan verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler, verinin niteliğine uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir.

 • Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
 • Danışmanlık ve Yardımcı Hizmet Sağlayıcıları

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz’in hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimiz’in politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarını gerçekleştirmek için kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bilişim teknolojileri, güvenlik, çağrı merkezi, teknik ve lojistik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarıyla (tedarikçiler), bankalarla, finans kuruluşlarıyla; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofisleriyle, danışmanlık firmalarıyla ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile paylaşılabilecektir.

 • Ajanslar ve Reklam Verenler

Verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş ya da şifrelenmiş bir şekilde başta Türkiye İş Bankası A.Ş. olmak üzere reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler ilgilisiyle eşleştirilemeyecek veriler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

 • İmece Kart

İmece Kart sahibi değilseniz ve Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Çiftçiler’e özel olarak çıkarılan İmece Kart hakkında bilgilendirme talep etmişseniz, sisteme girmiş olduğunuz ad-soyad ve iletişim bilgileriniz (telefon ve adres bilgisi), vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında yalnızca talep etmiş olduğunuz bilgilendirmeyi yapmak adına Türkiye İş Bankası A.Ş’ye aktarılabilir. Bu aktarım, açık onayınıza bağlıdır ve onay vermediğiniz takdirde verileriniz, yukarıda açıklanan zorunluluk halleri dışında, aktarılmaz. İşbu metinlere onay vermeniz halinde bahsi geçen aktarıma da onay vermiş sayılacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

 • Teklif İste Teklif Ver Portalı

Uygulama içerisinde yer alan Teklif İste Teklif Ver Portalı’na giriş yaparak Tedarikçi olmak ya da mevcut üye Tedarikçiler’den ürün ve/veya hizmet satın almak istemeniz durumunda, Uygulama üzerinde yayınlanan ürün ve/veya hizmet yönlendirilmesi talebini göndermeniz ya da bu talebe yanıt olarak göndereceğiniz, ürün ve/veya hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifine istinaden, sisteme girmiş olduğunuz ad – soyad ve telefon bilginiz ile açık adres bilginiz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında yalnızca talep etmiş olduğunuz hizmet yönlendirilmesi talebini iletmek ya da bu talebe yanıt vermek adına talep eden kişiye ve sağlama teklif eden kişi ya da kişilere aktarılabilir. Bu aktarım, açık onayınıza bağlıdır ve onay vermediğiniz takdirde verileriniz, yukarıda açıklanan zorunluluk halleri dışında, aktarılmaz ve fakat uygulamadan yararlanılamaz.

 • Yurt Dışına Aktarım

Şirket tarafından Uygulama kapsamında hizmet verebilmek için 3. kişilerden bulut bilişim hizmeti alınmakta ve verileriniz bulut ortamda tutulmaktadır. Bu nedenle işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinizin bulut ortamın (server) yurtdışında bulunması nedeniyle KVKK 9. madde hükmüne uygun olarak yurtdışına da aktarıldığını belirtiriz.

* Verilerin aktarılması gereken kişi ya da kurumlar birden fazla kategoriye dahil olabilir. Böyle bir durumda, her bir aktarım kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilir ve bu doğrultuda işleme alınır.

 • Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz merkezi İrlanda’da bulunan Amazon Web Services (AWS) tarafından bulut ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Şirketuygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 • Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcı Hakları
  • Şirketimize başvuru yaparak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiziniz.
  • Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte Levent Mah. Meltem Sk. İş bankası Kuleleri No:4 A Beşiktaş/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak; ya da [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket sistemine kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
  • Şirketin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

*Aşağıda sayılan kişisel verilerinizin işlenmesi için kabul etmeniz gereken işbu metni kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından hizmet ilişkimizin gereğinin yerine getirilemeyeceğini ve Şirketimiz’in iş süreçlerinin, operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğinin bilgilerinize sunarız.

Şirketin İmeceMobil Uygulaması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım. Bu kapsamda, Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin, Çiftçiler’e özel çıkarttığı İmece Kart hakkında Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından, tarafıma bilgilendirme yapılabilmesi için vermiş olduğum ad- soyad ve telefon numara bilgilerimin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Şirketin İmeceMobil Uygulaması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Rıza Metni’ni okudum, anladım. Bu kapsamda, Tedarikçi olarak başvuru sırasında ileteceğim ad – soyad, iletişim bilgilerim ve başvuru yaptığım il/ilçe/mahalle bilgisinin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Şirketin İmeceMobil Uygulaması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Rıza Metni’ni okudum, anladım. Bu kapsamda, Aydınlatma Metni’nde işlendiği belirtilen kişisel verilerimin belirtilen aktarım kanalları dışında yurtdışında bulunan bulut ortama işbu Aydınlatma Metni kapsamında aktarılmasına ve bu ortamda tutulmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.