İmeceMobil Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu İmece Mobil Kullanım Sözleşmesi, İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No: 4 Kat: 4-5 34469 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 577071 Ticaret Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı, www.softtech.com.tr internet adresinin sahibi olan Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile Kullanıcı arasında elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

Softtech: Uygulama ve Website’yi işleten, Hizmetleri sunan Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş.’yi ifade eder.

Banka: İmece Mobil” isim, marka ve logo hakkı ile ve “www.imecemobil.com.tr” alan adının sahibi olan, Softtech’e bu kapsamda kullanım hakkı tanıyan ve işbirliği içerisinde olan T. İş Bankası A.Ş’yi,

Uygulama: Mülkiyeti münhasıran Softtech’e ait olan Kullanıcı’lara Hizmetleri sunduğu IOS/Android tabanlı İmece Mobil Uygulaması’nı,

Website: www.imece.com.tr alan adlı internet sitesini,

Hizmet: Uygulama içerisinde Softtech tarafından Kullanıcı yararına sunulan bizzat veya Üçüncü kişilerden tedarik edilerek sağlanan Hizmetlerin tamamı ile bu doğrultudaki imkan ve alanları,

Kullanıcı: İşbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile birlikte Uygulama’ya kaydı alınarak kendisine Kullanıcı Adı ve Şifre belirleyen ve Çiftçi ya da Tedarikçi’ler dahil Hizmetlerden yararlanacak, Uygulama’yı kullanacak olan, kişilerin tümünü,

Çiftçi: Tarım ve hayvancılıkla uğraşan İmece Mobil Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi ile birlikte Uygulama’ya kayıt gerçekleştiren, işbu Sözleşme kapsamında öncelikle Softtech tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanan, Tedarikçi tarafından iletilecek Tekliflerin muhatabı olan kişileri,

Tedarikçi: Uygulama üzerinden, Çiftçi’ler tarafından iletilecek Ürün taleplerine ilişkin olarak Teklif sunan, gerçek ya da tüzel kişiyi,

Teklif Talebi: Tedarikçi tarafından Uygulama harici platformlar aracılığı ile satışı gerçekleştirilen Ürünlere ilişkin olarak Tedarikçi dışındaki Kullanıcı’lar tarafından Ürün türü ve miktarı seçilerek oluşturulan talebi,

Teklif: Tedarikçi dışındaki Kullanıcı’lar tarafından iletilen Teklif Talebine yanıt olarak Tedarikçi tarafından hazırlanan, Ürünlerin belirli bir süre ve belirli bir meblağ karşılığında tedarik edilebileceğine ilişkin detayları içeren yanıtı,

Tedarikçi Portal: Tedarikçi tarafından, Uygulama içerisinde Tedarikçi dışındaki Kullanıcı’lara Ürünlere ilişkin Teklif sunabilmek ve işbu Sözleşme ile mutabık kalınan edimleri ifa edebilmesi için kendisinden talep edilen Firma/Kişisel bilgileri eklediği, fiyat teklifi ileri sürme işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Tedarikçi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı,

Ürün: Tedarikçinin ticari faaliyet alanı çerçevesinde satışını gerçekleştirdiği, yasal mevzuatlar uyarınca satışı yasaklanmamış ve işbu Sözleşme kapsamında Tedarikçi dışındaki Kullanıcı’lara Teklif ileteceği malzemeleri,

Üçüncü Kişiler: Taraflar dışında kalan gerçek veya tüzel kişiler ile Uygulama içerisinde yer alan hizmetleri sağlayan 3. Parti Firmaları,

İçerik: Uygulama’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri,

Veritabanı: Uygulama’da erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Softtech’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanını,

Sözleşme: İşbu İmece Mobil Kullanım Sözleşmesi’ni,

Taraf: Softtech veya Kullanıcı’yı,

Taraflar: Softtech ve Kullanıcı’yı

Çerez (Cookie) Politikası: Uygulama’nın veya Website’de fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Kullanıcı’ların deneyimini iyileştirmek, ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Website’de yönlendirilen metni ifade eder.

Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Kullanıcıların Uygulama aracılığı ile ilettikleri kişisel verilerin, Softtech tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Website’de erişilebilecek olan metni,
İfade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Softtech tarafından Uygulama aracılığı ile sunulan Hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanmasına, Uygulama’yı kullanmasına ilişkin şartların, Uygulama içerisindeki içeriklere ilişkin koşul ver şartlarla ilgili Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibaret olup, Uygulama içerisinde yer alan Kullanıma ve Hizmetlere ilişkin Softtech tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.

4. KULLANIM KOŞULLARI

4.1. İşbu Sözleşme kapsamında Softtech tarafından sunulan Hizmetler ücretsizdir. Softtech, hali hazırda ücretsiz olarak sunduğu Hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir. Ücret politikalarında değişiklik gerçekleştirilmesi ücretsiz kullanılan Hizmetlerin ücretli hale getirilmesi halinde ilgili değişiklik kullanıma sunulmadan önce Softtech tarafından Kullanıcı bilgilendirilecektir. Ücretli Hizmetten yararlanmak istemeyen Kullanıcı yönünden ilgili Hizmet Uygulama’nın tamamının işlerliğini etkileyecekse Softtech’in Kullanıcı yönünden kullanıma, erişim hakkına son verme hakkı saklıdır.

4.2. Kullanıcı statüsünün kazılması için, işbu Sözleşme’nin onaylanması ve Uygulama giriş esnasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel olarak doldurulması, Kullanıcı’ların 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olması, Softtech tarafından kullanımdan uzaklaştırılmamış, kullanımı askıya alınmamış olması ve Softtech tarafından başvuru anında veya Softtech tarafından uygun görülen zamanda onaylanması gerekmektedir. Kullanıcı bilgilerini doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Softtech’in Kullanıcı başvurusunu kabul etmeme hakkı saklıdır.

4.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Sözleşme’de yer alan her bir hükmü okuduğunu, anladığını, Uygulama içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetlere ilişkin Softtech tarafından mevcut ve ileride açıklanacak her türlü beyana uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, Uygulama kapsamındaki Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla sağlanan erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, aksi takdirde bu husustaki ihmal ve kusurundan dolayı kendisinin (Kullanıcı) ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zaralar dolayısıyla Softtech’in sorumlu olmayacağını tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildiğini kabul eder.

4.5. Uygulama’ya giriş yapılırken ve kullanım ile ilgili tüm yazılı ve sözlü görüşmelerde Softtech tarafından Kullanıcı tarafından verilen iletişim bilgileri esas alınmakta olup, Kullanıcıların elektronik posta adresini, cep telefonu numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknikleri kullanabilir.

4.6. İşbu Sözleşme Softtech’in Uygulama’nın hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağı ya da Uygulama içerisindeki herhangi bir içerik arama veya kullanımın belirli sonuçlar doğuracağı taahhüdü olarak yorumlanamaz.

4.7. Kullanıcı, Uygulama içerisindeki yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Softtech’in garanti vermediğini, Uygulama’yı kullandığı sırada belirtilen kötü amaçlı programlar, kodlar, materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek Hizmet aksamalarından ötürü, aldığı Hizmetin kesintiye uğraması veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile Softtech’e karşı herhangi bir talep ileti süremeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Kullanıcı, Softtech’in mevcut ve ileride yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapma yükümlülüğünün doğması halinde; Kullanıcı’ya ait gizli, özeli, ticari bilgileri talep kapsamında resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple her ne nam ve ad altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Softtech, 5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Kapsamında Ve Bu Kanun Doğrultusunda "Yer Sağlayıcı" Olarak Faaliyet Göstermektedir.

4.10. Kullanıcı, Uygulama üzerinde yaptığı ve Uygulama’ya yüklediği içeriklere ilişkin her türlü işlem ve eylemlerden dolayı, 5651 Sayılı Kanun’un (4.) maddesi uyarınca hukuki ve cezai olarak sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Softtech’in ve/veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, ve bunlarla sınırlı olmaksızın katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Uygulama’ya yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Softtech ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Softtech’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.11. Uygulama içerisinde yer alan Hizmetlerden bazıları Üçüncü kişiler tarafından sağlanabilecek olup bu yönüyle Softtech Üçüncü kişilerden Kullanıcı’lar için Hizmet tedarik etmektedir. Bu kapsamda Softtech hiçbir surette, Uygulama içerisinde Hizmet sunan üçüncü kişilerin acentesi, bayisi, vekili, temsilcisi veyahut sair unvanlarla addedilemeyecektir.

4.12. Kullanıcı’lara Uygulama üzerinden sunulan Hizmetlerden biri olan Tedarikçi Portali üzerinden yürütülen faaliyetlerde Softtech yalnızca, Tedarikçi’ler ile diğer Kullanıcı’ları buluşturan, aralarındaki elektronik ticarete ortam sağlayan, Uygulama’yı işleten, yöneten kişidir.

4.13. Softtech, Uygulama içerisinde Üçüncü kişilerden alınan Hizmetler’e ve Tedarikçi Portali üzerinden Teklif aldığı Ürün’e ilişkin hak ve yükümlülükler ile talepler yönünden sözleşmesel ilişkinin tarafı, Ürün veya ilgili Hizmeti tedarik eden kişi ve/veya kurum olup, Softtech bu kapsamda doğacak hak ve yükümlülüklerden sorumlu değildir. Kullanıcı’ların Üçüncü kişilerden aldığı ürün ya da ilgili Hizmetlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda işbu zararlar Softtech’e atfedilemeyecektir. Softtech, Kullanıcı ve üçüncü kişi arasında gerçekleştirilecek ilişkiye taraf olmadığı gibi Kullanıcı, üçüncü kişilerle ile arasındaki ilişki neticesinde doğacak husumetlerde Softtech’in sorumluluğu olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Softtech, hiçbir suretle Taraflar arasındaki ticari ya da hizmet ilişkisinin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacaktır.

4.14. Kullanıcı’lardan her biri Uygulama için sağladığı bilgilerin hiçbirinin Softtech tarafından gerçeğe ve hukuka aykırı olarak kaydedilmediğini kabul eder. Softtech, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından Softtech’e iletilen veya Uygulama üzerinde Kullanıcılar tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.15. Softtech tarafından Uygulama içerisinde reklam verilmesi durumunda; ilan sayfaları da dahil olmak üzere Uygulama'da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir. Softtech, link verdiği ya da reklam bandı tanıtımı yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Uygulama’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Softtech sorumlu değildir. Kullanıcı’nın, Uygulama’dan veya Uygulama’da link verilen diğer sitelerden / mobil uygulamalardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları hertürlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Kullanıcı’lar sorumludur.

5. TEDARİKÇİ PORTALI YÖNÜNDEN HÜKÜMLER

5.1. SOFTTECH’İN SUNDUĞU HİZMETLERDEN BİRİ OLAN TEDARİKÇİ PORTALİ; UYGULAMA ARACILIĞI İLE KULLANICI’LARA TEKLİF TALEP ETME VE TEKLİF SUNMA HAKKI VERMEKTE OLUP; TEDARİKÇİ TARAFINDAN ÇİFTÇİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE DİĞER KULLANICI’LARA İLETİLECEK TEKLİFİN, KABUL EDİLMESİNİ TAKİBEN TEDARİKÇİ’LER İLE BAHSİ GEÇEN DİĞER KULLANICI’LAR ARASINDA UYGULAMA HARİCİNDE BİR PLATFORMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TİCARİ İLİŞKİ İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. SOFTTECH, HİÇBİR SURETTE TEDARİKÇİ VE BAHSİ GEÇEN DİĞER KULLANCI’LAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TARAFI DEĞİLDİR.

5.2. Uygulama içerisinde Kullanıcı’lara verilecek olan Hizmetlerden biri olan Tedarikçi Portali üzerinden yürütülecek faaliyetler; Uygulama içerisinden Teklif Talebi oluşturan Kullanıcı’lara, ilgili Ürüne ilişkin olarak Tedarikçi tarafından Teklif Talebi oluşturulması, Teklif Talebi oluşturan Tedarikçi’ler arasından en uygun ilk üç Teklifi ileten Tedarikçi olunması halinde, Teklif ile birlikte tarafına ait bilgilerin (Ad-Soyad- Unvan- Telefon) Kullanıcı ile Uygulama üzerinden Kullanıcı ile paylaşılması kapsamı ile sınırlı olarak Uygulama’dan faydalanılmasını amaçlar. Tedarikçi bu kapsamda;

5.2.1. Uygulama içerisinden kendisine iletilecek Teklif talebine ilişkin olarak 36 (otuzaltı) saat içerisinde Teklif hazırlamakla yükümlü olduğunu, Teklif konusu Ürüne ilişkin tüm özelliklerin tam, doğru bir şekilde yer alması gerektiğini, ileteceği Teklife ilişkin olarak her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat, ilan, bilgi ve içeriğin hukuka uygunluğundan ve güncelliğinden bizzat sorumlu olduğunu,

5.2.2. Aynı Ürüne ilişkin Teklif talebi iletecek başka Tedarikçi’ler de olduğunu, dolayısıyla Teklif ilettiği ve Kullanıcı değerlendirmesi ( Kullanıcı değerlendirmesi 48 (kırksekiz) saat sürmektedir) devam ettiği saat sürece Teklif ile bağlı olduğunu, hazırlamış olduğu Teklifin, diğer Tedarikçiler tarafından hazırlanan Teklifler arasında en uygun fiyatlı ilk 3 (üç) Teklif arasında girmesi halinde Kullanıcı ile paylaşılacağını, bu kapsamda Teklif hazırlama süresinin tamamlanmasından 2 (iki) saat önce Uygulama içerisinden kendisine iletilecek uyarı ile Teklifte güncelleme yapma hakkı olduğunu, aksi takdirde en uygun fiyatlı ilk 3 (üç) Teklifi iletememesi ve Teklifinin Kullanıcı ile paylaşılmamasına ilişkin olarak Softtech’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini,

5.2.3. Kullanıcı ile paylaşılacak Teklifin Kullanıcı tarafından olumlu olarak değerlendirilmesini takiben Kullanıcı tarafından kendisi ile iletişime geçilmesi halinde kendi (Tedarikçi) belirleyeceği kanaldan gerçekleştireceği satış işlemlerinden ve Teklif ileri sürülmesi sonrası satış işleminin gerçekleştirilip, gerçekleştirilmemesinden, Teklifin ifa edilebilir olup olmamasından, Teklif dokümanın yazım hatalarından ve/veya herhangi bir karışıklıktan, eksiklik, ayıplı ifa, satış sonrası gereksinim duyulan hizmetlerden, satış işlemi esnasında belirteceği teslim süresinde yaşanacak gecikmelerden ve sair hususlardan dolayı Kullanıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacağını,

5.2.4. Uygulama’da Teklif ilettiği tüm Ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, Ürün satışı gerçekleştirdiği faaliyet alanına ilişkin mevzuattan doğan gerekli ruhsat, lisans ve sair her türlü gerekliliğe sahip olduğunu, yer almakta olduğu meslek birliği ve sektöre aykırı hareket etmediğini, Teklif sunduğu Ürünün gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili birincil ve ikincil tüm mevzuatlara ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Uygulama üzerinden gerekse de Ürünlerin teslimi sırasında Ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, Softtech’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Softtech’i her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde Sofftech’in uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini, Softtech’in Tedarikçi sıfatını durdurma, askıya alma, Sözleşmeyi feshetme hakkını haiz olduğunu,

5.2.5. Tedarikçi, Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği her türlü işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olduğunu, Tedarikçi Uygulama içerisinde Kullanıcı’ya sunacağı Teklif uyarınca vereceği bilgi, belge ve beyanlar ile;

(a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmediğini,


(b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmediğini,

(c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermediğini,

(d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen Hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde Hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmadığını,

(e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacağını,

(f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacağını,

(g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyeceğini ve

(h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyeceğini, Aksi halde Softtech’in sorumluluğu bulunmayacağını, böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Softtech’in, herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, Tedarikçi sıfatını askıya alabilir veya Sözleşme’yi sona erdirebileceğini, böyle bir durumda Softtech’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi,

5.2.6. İşbu Sözleşme’yi akdetmeye bizzat yetkili olduğunu, Tarafı adına yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilecek işlemlerden Softtech’in sorumlu olmadığını bildiğini, Tedarikçi Portali üzerinden ekleyeceği Ad- Soyad/Unvan, Telefon, Adres, e – posta ve sair bilgilerin kanunlar önünde Tarafına ait, doğru ve aktif olması zorunlu olduğunu, Tedarikçi Portaline giriş yapabilmek amacıyla kullandığı erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmaması ve güvenliğinden sorumlu olduğunu bildiğini; yanlış beyan ettiği bilgiler nedeniyle oluşacak hatalardan veya kullanıcı bilgilerinin güvenliğinin sağlanamamasından dolayı kendisinin ve/Veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlar dolayısıyla Softtech’in sorumlu olmayacağını, Softtech’in bilgilerin gerçeğe aykırılığı olması veya yetkisiz kişilerce işlem yapılması nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini,

5.2.7. Tedarikçi Portali üzerinden sunacağı içerikler yönünden, 5651 Sayılı Kanun’un (2.) maddesi uyarınca içerik sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu; sunacağı her türlü içeriğin hukuka ve genel ahlaka uygunluğunu denetlemekle yükümlü olduğunu ve İnternet Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı hareket etmeyeceği, yasalara uygun mal/hizmet temin edeceğini, aykırılık tespiti halinde Softtech tarafından talep edilecek ilgili içeriğe derhal son vereceğini, yasaya/genel ahlaka aykırı içerik paylaşması halinde Softtech tarafından hakkında hukuki işlem başlatılacağını bildiğini,

5.2.8. Uygulama üzerinden Teklif’e konu ettiği Ürün’lerin resmi ticari faaliyetine uygun, belirlenebilir ve spesifik olması gerektiğini bildiğini, yanıltıcı içerik üretmeyeceğini,

5.2.9. İşbu Sözleşme kapsamında Softtech’in aracı hizmet sağlayıcısı olduğunu, Softtech’in verdiği Hizmetin; Uygulama içerisinden Teklif Talebi ileten Kullanıcı talebini Tedarikçi’lere iletmekle ve Tedarikçi’ler tarafından hazırlanacak Tekliflerden en uygun ilk üç Teklifi veren Tedarikçi’lere ait bilgilerin Teklif ile birlikte Kullanıcı ile Uygulama içerisinden paylaşılması ile sınırlı olduğunu, Softtech’in işbu Sözleşme ile herhangi bir surette satış taahhüt etmediğini bildiğini,

5.2.10. Uygulama’da yazılım veya donanım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerinden dolayı oluşabilecek Hizmet aksamalarından dolayı herhangi bir hak ve talebinde bulunamayacağını bildiğini,

5.2.11. Tedarikçi statüsünün kazanılabilmesi için, işbu Sözleşme’nin onaylanması ve Uygulama içerisinde yer alan Tedarikçi ol ekranında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurulması gerektiğini bildiğini,

5.2.12. İşbu Sözleşme’yi onaylamakla birlikte, işbu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de Uygulama ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuatlara uyacağını, Uygulama içerisinde gerçekleştireceği tüm işlemlerden bizzat sorumlu olduğunu, davranışları sebebi ile Softtech’in her ne nam ve ad altında olursa olsun gerçekleştireceği ödemeleri ilk talep halinde nakden ve defaten Softtech’e ödemekle yükümlü olduğunu,

5.2.13. İşbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullara aykırı hareket etmesi halinde, Softtech’in statüsüne son verebileceğini, gelecekte Uygulama’ya giriş yapmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidilebileceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme’nin (5.1.) maddesi kapsamında Uygulama üzerinden verilecek Hizmetler yönünden Softtech aşağıdaki hükümlerle bağlıdır;

5.3.1. Tedarikçi’nin işbu Sözleşme konusu faaliyeti gerçekleştirebilmesi için gereken Uygulama’yı ve teknik desteği sağlamakta olduğunu, bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.2. Yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Tedarikçi tarafından Softtech’e iletilen veya Uygulama üzerinde Tedarikçi tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.3.3. İşbu Sözleşme Softtech’in, Tedarikçi’ye karşı Uygulama üzerinden satış işlemi gerçekleştirileceğine dair bir taahhüt olarak yorumlanamaz. Softtech, Kullanıcı tarafından iletilen Teklif Talebi ve Tedarikçi tarafından oluşturulan Teklifin, işbu Sözleşme’de detaylı olarak belirtilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Uygulama’da yer almasını sağlar. Softtech iletilecek Teklif konusu Ürünün tedarikinden veyahut satışından sorumlu olmayıp, hiçbir şekilde Tedarikçi’nin hizmet sağlayıcısı, sunucusu, acentesi, bayii, vekil, temsilci ve sair unvanlarla addedilemez.

5.3.4. Tedarikçi ve Kullanıcı arasındaki ilişkiye taraf olmadığı gibi bu kapsamda aralarında oluşabilecek husumetlerden dolayı gündeme gelen zararların ve sair taleplerin de muhatabı olmayacaktır.

5.3.5. Tedarikçi’nin Tedarikçi Portal üzerinden gerçekleştireceği güncellemelerde ve ileteceği Teklif için gerekli teknik imkanları sağlayacaktır.

5.3.6. Uygulama’yı değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda ek hizmet sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir.

5.3.7. Uygulama içerisinde yasal mevzuata aykırı ya da yükümlülüklerini yerine getirmeyen Tedarikçi için Tedarikçi statüsüne son verme, askıya alma hakkı saklıdır.

5.3.8. Softtech, herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirmeye gerek olmaksızın Uygulama’nın çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Uygulama’da teknik bakım, onarım, güncelleme gerçekleştirebilir veya Uygulama’yı tamamen durdurabileceğini, Uygulama’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Softtech’in Tedarikçi’ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3.9. Uygulama kullanımına ilişkin olarak, Tedarikçi tarafından info@imecemobil.com.tr adresi üzerinden Softtech’e iletilecek soru ve talepler Softtech tarafından en kısa sürede karşılanacaktır.

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

6.1. Softtech, Uygulama kapsamında Kullanıcı tarafından iletilen kişisel verilerin gizliliği hususunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu dahil ikincil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

6.2. Uygulama üzerinden Kullanıcı tarafından iletilen kişisel veriler, Kullanıcı tarafından onaylanan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı doğrultusunda işlenmektedir. Kullanıcı, Uygulama içerisinde elektronik ortamda onayladığı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanına ilişkin olarak bilgi edindiklerini teyit eder. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için https://imecemobil.com.tr/Gizlilik-ve-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Politikasi.html adresinde yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme metinlerini her zaman inceleyebileceğini, info@imecemobil.com.tr adresine elektronik posta göndererek ya da Kişisel Veri Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceği anlamaktadır.

6.3. Kullanıcı, Uygulama’da eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden kişinin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcı’lara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. FİKRİ SİNAİ HAKLAR

7.1. Sözleşmeye konu fikri ve sınaî mülkiyete ilişkin tüm haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı Sözleşmeleri ve diğer fikri mülkiyet yasa ve Sözleşmeleri ile korunmaktadır. Sözleşme kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakkının konu olduğu her türlü duruma işbu madde kapsamında düzenlenen hükümler uygulanacaktır.

7.2. Uygulama’ya ilişkin olarak “İmece Mobil” isim, marka ve logo hakkı “www.imecemobil.com.tr” alan adı Banka’ya ait olup, Uygulama ve internet adresini işleten olarak bunlar üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Softtech üzerindedir. Banka tarafından Uygulama ve internet adresi kapsamında Softtech’e yürüteceği faaliyetler, vereceği Hizmetler için herhangi bir yer, mecra, süre, sayı sınırı olmaksızın Softtech’e işbu isim, marka ve logonun münhasıran kullanma hakkı vermiştir. “İmece Mobil” ve “imecemobil.com.tr” logo ve marka hakkı Banka’nın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli markası olması nedeniyle; bu kapsamındaki isim, marka, logo, alan adı ve amblemden doğan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının münhasıran sahibi Banka olduğundan bu duruma ilişkin tescillerin söz konusu olması halinde Dünya üzerinde tüm tescil ofisleri nezdinde, Banka kendi sahibi oldukları haklar yönünden tek başına tescil başvurusunda bulunmakta hak sahibidir.

7.3. Sözleşme’nin (7.2) maddesi saklı kalmak kaydı ile Uygulama içerisindeki yazılım, kaynak kod, tasarım, veritabanı ve sair her türlü fikri mülkiyete konu çıktı ile bunların üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. Maddesinde yer alan “işleme”, 22. Maddesinde yer alan “çoğaltma”, 23. Maddesinde yer alan “yayma”, 24. Maddesinde yer alan “temsil”, 25. Maddesinde yer alan “işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” hakları ve mali haklar ile bağlantılı olarak manevi hakların sahibi münhasıran Softtech’tir.

7.4. Softtech tarafından Kullanıcı’lara işbu Sözleşme’de anlaşmaya varılan koşullarla ve amaçlarla sınırlı olarak Uygulama’yı kullanım hakkı vermiştir. Kullanıcı bu hakkı üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz olarak devredemez, satamaz, kiralayamaz, alt lisans veremez veya herhangi bir şekilde kullandıramaz.

7.5. Kullanıcı, Uygulama içerisinde bulunan fotoğrafları, metinleri, veritabanını dosyaları ve işbu Sözleşme kapsamında erişim sağladığı fikri mülkiyete tabi sair tüm içerikleri; önceden izin almaksızın, değiştiremez, kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, işleyemez, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz, lisansa çeviremez. Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Softtech’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

7.6. Üye, işbu madde altındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarına halel getirecek herhangi bir eylemde bulunmayacağını, bulunması halinde her türlü zararı ilk talep halinde tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. İşbu maddede düzenlenen hüküm ve koşullar Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde dahi bağımsız bir taahhüt olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8. SÜRE VE FESİH

8.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olup, Kullanıcı veya Softtech tarafından Sözleşme’nin sonlandırılma durumu olmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2. Kullanıcının işbu Sözleşme’de ve Uygulama’da belirtilen politikalarda yer alan hükümlere uymaması, Uygulamada yer alan Platforma dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici yada bu Sözleşmeye aykırı mahiyette olması halinde Softtech, Kullanıcı’nın Uygulama kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurma hakkını haizdir. Softtech tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın derhal giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Softtech tarafından feshedilebilecektir.

8.3. Softtech herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirime gerek olmaksızın işbu Sözleşme’yi sona erdirebilir, Uygulama’da teknik bakım, güncelleme ve onarım gerçekleştirebilir, Uygulama’yı süreli veya süresiz olarak askıya alabilir, durdurabilir. Uygulama’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Softtech’in Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.4. Kullanıcı, dilediği zamanda tek taraflı iradesiyle Kullanıcı hesabını kapatabilir.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Sözleşme Değişiklikleri: Softtech, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’nin ve Uygulama içerisinde yer alan her türlü metni, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Uygulama içerisinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez. Softtech, işbu Sözleşme ve Uygulama içerisindeki metinlerde değişiklik yapılması halinde güncel dokümanları Uygulama içerisinde erişilebilir şekilde yayımlayacak olup gerek görülmesi halinde elektronik posta ve mobil bildirim ile Kullanıcı’ya iletilecek ve onayına sunulacaktır. Yenilenmiş güncel dokümanlar, yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak ve mevcut veya yeni Kullanıcılar güncellenen şartlara tabi olacaktır, Uygulamanın veya Hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Yenilenen dokümanların kabul gerektirmesi ve Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, ilgili Kullanıcı yönünden Softtech; kullanım hakkını, Uygulama’ya erişimi sonlandırmaya yetkilidir.

9.2. Mücbir Sebep: Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Softtech kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Softtech ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9.3. Delil sözleşmesi: Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Softtech’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Softtech’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan her türlü ihtilafta, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9.5. Bildirim: Softtech, Kullanıcı’nın Uygulama’ya giriş yaparken bildirmiş olduğu telefon numarasına arama yapmak veya SMS göndermek suretiyle iletişim kuracak olup, Kullanıcı belirtilen bildirim adreslerini güncel tutmakla yükümlü olup, bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde bilgilerin güncellenmesine taleplerini info@imecemobil.com.tr adresine iletecektir. Kullanıcı, Softtech’e işbu Sözleşme’de veya Uygulama’da yer alan şirket bilgileri üzerinden bildirim yapacaktır.

9.6. Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.7. Tadil ve Feragat: Taraflar'dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

9.8. Sözleşmesi'nin Devri: Kulalnıcı Softtech’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecek olup Softtech’in, işbu Sözleşme ve Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Türk Borçlar Kanunu’nun 205. Maddesi uyarınca üçüncü kişi veya kişilere devredebileceğini bildiğini, işbu devir işlemine peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. Bilgilerin Saklanması: Uygulamada kayıtlı Kullanıcı bilgileri, dokümantasyonları, yorum/değerlendirmeleri ve sair veriler en az üç (3) yıl boyunca saklanmaktadır.

10. SON HÜKÜM

İşbu Sözleşme 10 (dokuz) ana maddeden ibaret olarak düzenlenmiş, Kullanıcı tarafından uygun iradeyle okunmuş, anlaşılmış ve elektronik ortamda kabul edilmiştir.

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş.