Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

1. GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

Softtech olarak www.imecemobil.com.tr alan adlı internet sitesi (“Website”) ve İmece Mobil Uygulaması (“Uygulama”) ile sizlere sunduğumuz hizmetlerin bir parçası olarak Softtech, hizmet alan sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Politika, Softtech’in kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Softtech internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Softtech’in sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Softtech sorumlu değildir.

2. VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) (10.) maddesi uyarınca Softtech olarak Website ve Uygulama üzerinden sunulacak hizmetlerden yararlanabilmeniz için Uygulama içerisinde doldurduğunuz form ile elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin siz İlgili Kişi olan Website Ziyaretçilerimizi; kimliğimiz, kişisel verileri işleme amaçlarımız, kişisel verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

2.1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur? Softtech olarak tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerinizin güvenliğinden KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

2.2. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır? Verileriniz Uygulama içerisinden tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz ayrıca Uygulama içerisinde onaylayacağınız Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanınıza uygun olarak toplanmaktadır. İşbu Politikamızda belirtilen amaç ve yöntemlerle toplanan verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin niteliğine uygun olarak; açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir.

2.3. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir? Kişisel Verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi; hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında Website ve Uygulama üzerinden yararlanmak istediğiniz hizmetlerin sunulması, hizmetin ifası, danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları, ajanslar ve reklam verenler, veri güvenliğinin sağlanması, sunulan hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim sağlanması, Website ve Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek hizmet ve ürün sunumunuzda profil kaydınızın hazır bulunması, web sitesinde yayınlanması amacıyla, size sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, Website’de ve Uygulama’da oluşan hataları gidermek, hizmet kalitesini arttırmak gibi amaçlarla işlenebilir ve bu amaçlar çerçevesinde anonimleştirilerek işlenebilir. Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

2.4. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir? Uygulama aracılığı ile iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz; Softtech tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Softtech tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Softtech’in ve Softtech’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Softtech’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın (8.) ve (9.) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ticari elektronik ileti onayına tabii olan Ziyaretçilerimizin, elektronik ileti onayına istinaden ürün ve hizmet tercihi, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla kullanılabilecek olup bu tür bir ileti onayı olmaması halinde bu bilgiler kullanılmayacaktır. Softtech tarafından 3. Kişilerden Website ve Uygulama kapsamında hizmet verebilmek için bulut bilişim hizmeti alınmaktadır ve verileriniz bulut ortamda tutulmaktadır. Bu nedenle işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizin bulut ortamın yurtdışında bulunması nedeniyle KVKK (9.) madde hükmüne uygun olarak yurtdışına aktarılabileceğini belirtiriz.

2.5. Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edileceği Süre KVKK uyarınca hazırlamış olduğumuz ve Uygulama içerisinde yer alan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni beyanlarınıza uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirket’imiz tarafından KVKK ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere diğer ikincil mevzuat ve genel mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.

2.6. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir? KVKK uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Bu haklarınızı kullanmak için https://softtech.com.tr/wp-content/uploads/2018/07/KVK-Ba%C5%9Fvuru-Formu.pdf adresinde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formumuzu doldurarak talebinizi İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No: 4 Kat: 4-5 34469 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya Softtech@hs02.kep.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Softtech sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@imecemobil.com adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

3. Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Softtech olarak işbu Politikalarımızı güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu dokümanın içeriğini dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Değişiklik gerçekleşmesi halinde www.imecemobil.com.tr internet sitesinde güncel Politikamız yayınlanacak olup, mevcut Politikamız’ın değiştirilmesinden sonra Softtech’in hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Softtech’in değişiklik yaptığı Politika hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme Ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
Adres: İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No: 4 Kat: 4-5 34469 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Sicil: İstanbul Ticaret Odası: 577071
Telefon: 0(212) 365 98 00; 0(850) 290 60 60 | Faks: 0(0212) 365 98 98
Eposta: info@imecemobil.com