KVKK Aydınlatma Metni

Veri İşleme Faaliyetleri Hakkında Önemli Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) (10.) maddesi uyarınca Softtech, İmece Mobil Uygulaması (“Uygulama”) üzerinden; Çiftçilerin, zirai ve tarımsal hizmetler ile hayvancılığa ilişkin piyasa bilgilerine hızlı şekilde ulaşmasına ve kampanyalı ürünlerden haberdar olmasına, Kullanıcı ve Tedarikçi tarafından ihtiyaç duyulan ürün ve/veya hizmetler için Tedarikçilerden teklif alınmasına ve Tedarikçi olarak teklif talebi iletilen ürün ve/veya hizmete ilişkin teklif sunulmasına olanak sağlamaktadır. Uygulama içerisinde tarafınızca iletilecek kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kişisel verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Softtech olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme Ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi

İstanbul Ticaret Odası: 577071
İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No: 4 Kat: 4-5 34469 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Telefon: 0(212) 365 98 00; 0(850) 290 60 60 | Faks: 0(0212) 365 98 98
Mail: info@imecemobil.com

2. Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi; hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında Uygulama üzerinden yararlanmak istediğiniz, talep ettiğiniz ürün ve hizmetin sunulması, veri güvenliğinin sağlanması, sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin destek verilmesi, bir sonraki hizmet ve ürün talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması, size uygun avantajlı kampanyalar, hizmet ve ürünlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi için zorunlu olması amaçlarıyla işlenmektedir. Verileriniz, ayrıca, sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, uygulamada oluşan hataları gidermek, hizmet kalitesini arttırmak gibi amaçlarla anonimleştirilerek işlenebilir. Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

3. Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Hizmetin ifası için zorunlu kişiler

Uygulama üzerinden iletmiş olduğunuz Verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler

Softtech’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- ilgilisine aktarılabilecektir.

Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları

Verileriniz, Softtech’in haklarını ve/veya sizin haklarınızı korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Uygulama üzerinden Tedarikçi olarak iletmiş olduğunuz bilgiler, Uygulama üzerinden daha iyi hizmet verebilmek adına değerlendirme yapıp, Uygulama’yı kullanımınıza ilişkin karar verebilmek ve gerekli kontrollerin sağlanması için T.İş Bankası ile paylaşılabilecektir.

Ajanslar ve reklam verenler

Verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler ilgilisiyle eşleştirilemeyecek veriler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

İmece Kart

İmece Kart sahibi değilseniz ve T. İş Bankası A.Ş. tarafından çiftçilere özel olarak çıkarılan İmece Kart hakkında bilgilendirme talep etmişseniz, sisteme girmiş olduğunuz ad-soyad ve iletişim bilginiz(telefon bilgisi), vermiş olduğunuz rıza kapsamında yalnızca talep etmiş olduğunuz bilgilendirmeyi yapmak adına T. İş Bankası A.Ş’ye aktarılabilir. Bu aktarım, açık onayınıza bağlıdır ve onay vermediğiniz takdirde verileriniz, yukarıda açıklanan zorunluluk halleri dışında, aktarılmaz.

Teklif İste Teklif Ver Portalı

Uygulama içerisinde yer alan Teklif İste Teklif Ver Portalı’na giriş yaparak Tedarikçi olmak ya da mevcut üye Tedarikçilerden ürün ve/veya hizmet satın almak istemeniz durumunda, Uygulama üzerinde yayınlanan ürün ve/veya hizmet yönlendirilmesi talebini göndermeniz ya da bu talebe yanıt olarak göndereceğiniz, ürün ve/veya hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifine istinaden, sisteme girmiş olduğunuz ad-soyad ve iletişim bilginiz(telefon bilgisi) ile adres (il,ilçe,mahalle) bilginiz, vermiş olduğunuz rıza kapsamında yalnızca talep etmiş olduğunuz hizmet yönlendirilmesi talebini iletmek ya da bu talebe yanıt vermek adına talep eden kişiye ve sağlama teklif eden kişi ya da kişilere aktarılabilir. Bu aktarım, açık onayınıza bağlıdır ve onay vermediğiniz takdirde verileriniz, yukarıda açıklanan zorunluluk halleri dışında, aktarılmaz.

Yurt Dışına Aktarım

Softtech tarafından 3. Kişilerden Uygulama kapsamında hizmet verebilmek için bulut bilişim hizmeti alınmakta ve verileriniz bulut ortamda tutulmaktadır. Bu nedenle işbu Aydınlatma Metnine konu kişisel verilerinizin bulut ortamın yurtdışında bulunması nedeniyle KVKK (9.) madde hükmüne uygun olarak yurtdışına da aktarıldığını belirtiriz. * Verilerin aktarılması gereken kişi ya da kurumlar (3.) madde altında sayılan birden fazla kategoriye dahil olabilir. Böyle bir durumda, her bir aktarım kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilir ve bu doğrultuda işleme alınır.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Verileriniz uygulama içerisinde doldurmuş/vermiş olduğunuz formlar ve bilgiler, tarafımıza posta, e-posta, faks ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz bilgiler, tarafımızla yapacağınız sesli görüşmeler veya bizzat şirketimizde yapacağınız görüşmeler aracılığıyla toplanmaktadır. İşbu bilgilendirmede belirtilen amaç ve yöntemlerle toplanan verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin niteliğine uygun olarak; açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir. İşlenen Kişisel Veri: Telefon Bilgisi İşlemenin Hukuki Sebebi: Tarafımızdan veya İmece Mobil Uygulaması aracılığıyla ürün veya hizmet almanız ya da ürün veya hizmete ilişkin teklif talebi oluşturmanız, teklif vermeniz durumunda almış ya da alacak olduğunuz ürün ve hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulama içerisindeki servislerin sağlanabilmesi, taraflar arasındaki iletişimin kurulması, sözleşmesel ilişkinin ifası için sözleşmenin taraflarına ait verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir. (KVKK m. 5/2-c) İşlenen Kişisel Veri: Ad, Soyad İşlemenin Hukuki Sebebi: Uygulama Kullanıcısı olabilmek için akdedilen Sözleşme ilişkinin ifası için sözleşmenin taraflarına ait verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’inci maddesi uyarınca zorunlu olması sebepleriyle, İmece Kart bilgilendirme talepleriniz ya da Tedarikçi Portalına giriş yaparak Tedarikçi olmak veya teklif istemeniz kapsamında Sözleşmenin ifası için zorunlu olması halinde işlenir. (KVKK m. 5/2-a ve 5/2-c) İşlenen Kişisel Veri: Tapu (ada-parsel) tesis bilgileri, ürün, arsa, koordinat ve lokasyon bilgileri, hayvan tür ve sayı bilgileri, toprak ve sulama bilgileri vb. uygulamaya özgü ticari ve zirai bilgiler İşlemenin Hukuki Sebebi: Kullanıcısı olarak Uygulama içerisinde vermiş olduğunuz bu bilgileriniz İmece Mobil Uygulaması vasıtasıyla 3. Kişilerden alacağınız hizmetler kapsamında sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenir. (KVKK m. 5/2-c) İşlenen Kişisel Veri: Doğum tarihi İşlemenin Hukuki Sebebi: Kullanıcı olarak Uygulama içerisinde ihtiyari olarak belirtilmekle ve isteğiniz halinde işlenmekle birlikte uygulama aracılığıyla size özel kampanyaları düzenlemek ve ürün ve hizmet planlaması yapmak amaçlarıyla kaydedilmektedir. Bu kayıtlar, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir. (KVKK m. 5/2-f) İşlenen Kişisel Veri: Hizmet geçmişi ve gezinme hareketleri İşlemenin Hukuki Sebebi: Uygulama aracılığıyla almış olduğunuz ürün ve hizmet geçmişi ile gezinme hareketleriniz hizmet deneyimlerinin gözlenmesi ve tarafınıza daha iyi bir deneyim sunmak, size uygun ürün ve hizmetleri tespit ederek hizmet kalitesini arttırmak, ürün ve hizmet planlaması amacıyla kaydedilmektedir. Bu kayıtlar, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir. (KVKK m. 5/2-f) İşlenen Kişisel Veri: Fotoğraf Bilgisi İşlemenin Hukuki Sebebi: Kullanıcı olarak Uygulama aracılığıyla talep etmiş olduğunuz hizmetlere ilişkin üçüncü kişiler tarafından uygulama içerisindeki servis ve hizmetlerin sağlanabilmesi için sözleşemesel ilişkinin ifası amacıyla sözleşmenin taraflarına ait verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebi ile işlenir. (KVKK m. 5/2-c) İşlenen Kişisel Veri: TC Kimlik Numarası Bilgisi İşlemenin Hukuki Sebebi: Kullanıcı olarak Uygulama içerisinde ürün transfer işlemlerini gerçekleştirilebilmeniz için tarafınıza ait TCKN bilgisi transferi sağlayan ve aynı zamanda müşteri olduğunuz firma ile paylaşılmak üzere kaydedilmektedir. Bu kayıtlar almış olduğunuz ürün ve hizmete ilişkin sözleşmesel ilişkinin ifası amacıyla sözleşmenin taraflarına ait verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir. (KVKK m. 5/2-c) İşlenen Kişisel Veri: Bilanço Verileri İşlemenin Hukuki Sebebi: Kullanıcı olarak Uygulama içerisinde manuel ortamda tutmak yerine dilerseniz gelir-gider kaydınızı uygulamada tutabilme imkânınız bulunmakta olup bu durumda vermiş olduğunuz bu kayıtlar almış olduğunuz ürün ve hizmete ilişkin sözleşmesel ilişkinin ifası amacıyla sözleşmenin taraflarına ait verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir. (KVKK m. 5/2-c) İşlenen Kişisel Veri: Başvuru Yapmış Olduğunuz İl Ve İlçe ve mahalle Bilgisi İşlemenin Hukuki Sebebi: Kullanıcı olarak talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun ve hızlı şekilde sunulması amacıyla) sözleşmesel ilişkinin ifası amacıyla sözleşmenin taraflarına ait verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir. (KVKK m. 5/2-c) Tedarikçi olarak Uygulama’dan faydalanabilmeniz ve talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun ve hızlı şekilde sunulması amacıyla vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenir. (KVKK m.5/1)

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

KVKK uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için https://softtech.com.tr/wp-content/uploads/2018/07/KVK-Başvuru-Formu.pdf adresinde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formumuzu doldurarak talebinizi İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No: 4 Kat: 4-5 34469 Maslak-Sarıyer/İstanbul ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya softtech@hs02.kep.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Softtech sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@imecemobil.com adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Softtech genel politikaları kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgiye https://softtech.com.tr/kvk-bilgilendirme-metni/ adresinden ulaşabilirsiniz. Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme Ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi